Algemene Voorwaarden

HomeAlgemene Voorwaarden

ALGEMENE (VERHUUR)VOORWAARDEN

MG-ACCES B.V.

Versie juni 2023

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbieding: ieder aanbod van MG-Acces tot het aangaan van een Overeenkomst, ook wel Offerte genoemd;
 2. Diensten: alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door MG-Acces worden verricht, in de ruimste zin van het woord, waaronder in ieder geval begrepen de (de)montagewerkzaamheden van de Zaken;
 3. Huurperiode: de periode waarin de Zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn, zijnde de periode vanaf de dag waarop MG-Acces de Zaken aan Opdrachtgever heeft afgeleverd tot en met de dag waartegen Opdrachtgever de Zaken bij MG-Acces heeft afgemeld;
 4. MG-Acces: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MG-Acces B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8081 HJ) Elburg aan de Uiterwaardenstraat 7, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67655351, zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en/of de rechtspersoon of andere rechtsvorm aan wie MG-Acces een Aanbieding doet tot de (ver)huur van Zaken en/of het verrichten van Diensten en/of met wie MG-Acces een Overeenkomst aangaat;
 6. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen ter zake de (ver)huur van Zaken aan de Opdrachtgever en/of het door MG-Acces verlenen van Diensten aan Opdrachtgever;
 7. Partij(en): MG-Acces en Opdrachtgever c.q. ieder voor zich;
 8. Schriftelijk: per brief, e-mail of deurwaardersexploot;
 9. Voorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van MG-Acces;
 10. Zaken: de door MG-Acces op basis van de Overeenkomst aan of ten behoeve van Opdrachtgever te verhuren en/of te (de)monteren zaken, waaronder in ieder geval begrepen het steigermateriaal.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van MG-Acces aan Opdrachtgever en op alle Overeenkomsten tussen MG-Acces en Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.
 • De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt door MG-Acces uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door MG-Acces van toepassing zijn verklaard op de Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.
 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Een dergelijke afwijking en/aanvulling heeft geen precedentwerking. Opdrachtgever kan hieraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.
 • In geval van nietigheid of vernietiging door Opdrachtgever van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
 • Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.
 • Indien van deze Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven, geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

 

Artikel 3: Aanbiedingen/Offertes

 • Een Aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in de Aanbieding. Vermeldt de Aanbieding geen termijn voor acceptatie, dan vervalt de Aanbieding in ieder geval dertig (30) dagen na de datum vermeld in de Aanbieding.
 • Een door Opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn geaccepteerde Aanbieding kan door MG-Acces te allen tijde worden herroepen indien de locatie ten behoeve waarvan de Zaken worden verhuurd en/of waarop de Diensten worden verricht, op enig moment niet toegankelijk is en/of niet voldoet aan de daaraan gestelde (veiligheids)eisen, zulks ter beoordeling van MG-Acces, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van MG-Acces tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Opdrachtgever geleden schade.
 • Indien Opdrachtgever aan MG-Acces met het oog op het uitbrengen van een Aanbieding gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, waaronder teken- en berekeningswerk, mag MG-Acces uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbieding hierop baseren. Indien de verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn, komt eventuele schade die MG-Acces hierdoor lijdt en kosten die zij hierdoor maakt, voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart MG-Acces voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie.

 

Artikel 4: Totstandkoming en uitvoering van Overeenkomsten

 • Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand:
 1. Door acceptatie door Opdrachtgever van een Aanbieding;
 2. Door Schriftelijke opdrachtbevestiging van een door de Opdrachtgever (mondeling of Schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbieding;
 3. Doordat MG-Acces feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van de Opdrachtgever.
  • De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.
  • Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door MG-Acces. MG-Acces is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. MG-Acces is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Opdrachtgever door te belasten.
  • Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van MG-Acces, dan wel door MG-Acces ingeschakelde derden, binden MG-Acces slechts tegenover Opdrachtgever indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door MG-Acces schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan Opdrachtgever.
  • MG-Acces is gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te laten uitvoeren door derden.

 

Artikel 5: Prijzen

 • In een Aanbieding of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is aangegeven – exclusief omzetbelasting, precario en/of andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen, van welke aard van ook. Eventuele kosten van teken- en/of berekeningswerk, boetes en parkeerkosten ter zake de Zaken zijn eveneens niet inbegrepen en komen voor rekening van Opdrachtgever.
 • Na de datum waarop de Overeenkomst is gesloten, mag een stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren, zulks ter beoordeling van MG-Acces, worden doorberekend aan Opdrachtgever. Betaling van de prijsverhoging vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.
 • Indien echter de verhoogde prijs die MG-Acces wenst te hanteren als bedoeld in artikel 2 van deze Voorwaarden ten opzichte van de oorspronkelijke prijs meer dan tien procent (10%) is gestegen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst voor zover het toekomstige verplichtingen van MG-Acces betreft, op te zeggen binnen vijf (5) werkdagen na aanzegging van de prijswijziging, met dien verstande dat MG-Acces in dat geval onder geen beding jegens Opdrachtgever gehouden zal zijn om de als gevolg daarvan eventueel door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden. Deze bepaling geldt niet indien uitdrukkelijk Schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.
 • Alle in de Aanbieding of Overeenkomst genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke typefouten.

 

Artikel 6: Huurperiode

 • De Huurperiode vangt aan op de dag waarop MG-Acces de Zaken aan Opdrachtgever heeft afgeleverd en eindigt aan het einde van de dag waartegen Opdrachtgever de Zaken bij MG-Acces heeft afgemeld.
 • De Zaken worden geacht bij Opdrachtgever te zijn afgeleverd op het moment dat de Zaken op de overeengekomen locatie, dan wel – indien de overeengekomen locatie niet of niet eenvoudig toegankelijk is – op het moment dat de Zaken op een plaats zo dicht mogelijk in de buurt van de overeengekomen locatie, aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 • De afmelding van de Zaken als bedoeld in artikel 1 van deze Voorwaarden dient Schriftelijk door Opdrachtgever aan MG-Acces te gebeuren per e-mail (binnendienst@mgacces.nl) en met vermelding van de volgende gegevens:
 1. Gegevens Opdrachtgever;
 2. Offertenummer en/of contractnummer;
 3. Gewenste einddatum, met dien verstande dat deze op ten minste vijf dagen in de toekomst dient te liggen;
 4. Indien sprake is van een gedeeltelijke afmelding: een voldoende omschrijving van de af te melden Zaken.
  • In afwijking van het bepaalde in artikel 1 van deze Voorwaarden eindigt de Huurperiode aan het einde van de dag waartegen MG-Acces van Opdrachtgever afgifte en/of terbeschikkingstelling van de Zaken heeft gevorderd, zulks met inachtneming van een redelijke termijn.

 

Artikel 7: Betaling

 • Ter zake de door MG-Acces te verhuren c.q. verhuurde Zaken en/of door MG-Acces uit te voeren c.q. uitgevoerde Diensten wordt door MG-Acces een factuur gestuurd naar Opdrachtgever.
 • Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op de door MG-Acces aangegeven bankrekening. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop MG-Acces bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.
 • Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Opdrachtgever.
 • Indien Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 2 van deze Voorwaarden, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.
 • Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever bij betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
 • Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens MG-Acces op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – een vordering tot schadevergoeding, van MG-Acces jegens Opdrachtgever.  Klachten van Opdrachtgever van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door MG-Acces van de Overeenkomst, daaronder begrepen bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur, schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 • Klachten omtrent de inhoud van de factuur, niet zijnde klachten omtrent de afgeleverde Zaken en/of de verrichte Diensten, dienen binnen acht (8) dagen na de factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd door Opdrachtgever ter kennis van MG-Acces te worden gebracht, bij gebreke waarvan de factuur door Opdrachtgever wordt geacht te zijn aanvaard.
 • MG-Acces is gerechtigd alle vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die MG-Acces aan Opdrachtgever, dan wel aan met Opdrachtgever gelieerde (rechts)personen, mocht hebben.
 • Alle vorderingen van MG-Acces op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
 1. indien na het sluiten van de Overeenkomst aan MG-Acces omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel te beoordeling van MG-Acces;
 2. indien MG-Acces Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 9 van deze Voorwaarden en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 3. in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever, liquidatie of faillissement van Opdrachtgever of – voor zover Opdrachtgever een natuurlijke persoon betreft – het op Opdrachtgever van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
  • MG-Acces is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Opdrachtgever met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft, is MG-Acces bevoegd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 8: Aflevertijd

 • De door MG-Acces en Opdrachtgever overeengekomen aflevertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen aflevertijd geeft Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding.
 • Bij vaststelling van de aflevertijd gaat MG-Acces ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
 • Indien sprake is van andere omstandigheden dan die welke MG-Acces bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, kan MG-Acces de aflevertijd verlengen met de tijd die nodig is om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden na te komen.
 • Indien MG-Acces haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst opschort wegens een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen die Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst jegens MG-Acces heeft, wordt de aflevertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de werkzaamheden daarvan niet in de planning van MG-Acces kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van MG-Acces dit toelaat.
 • MG-Acces is na overschrijding van een overeengekomen aflevertijd, dan wel de aflevertijd na verlenging op grond van de artikelen 3 en 8.4 van deze Voorwaarden, alleen dan in verzuim indien zij van Opdrachtgever een Schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar een termijn van veertien dagen wordt gegeven om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen en nakoming daarvan ook binnen deze termijn uitblijft. Opdrachtgever heeft in geval van ontbinding geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van MG-Acces en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 9: Verplichtingen Opdrachtgever

9.1       Gedurende de Huurperiode zijn de Zaken volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient in dat kader deel te nemen aan de schade-risicoregeling van MG-Acces, tenzij tussen Partijen Schriftelijk anders is overeengekomen. De kosten van deelname aan deze regeling komen voor rekening van Opdrachtgever. Daarnaast dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een tijdelijke opslagplaats voor eventuele restmaterialen.

9.2       Opdrachtgever zal de Zaken op een zorgvuldige, deskundige en juiste wijze gebruiken, consistent met de aard en het doel ervan en in overeenstemming met alle instructies, aanbevelingen en/of handleidingen van MG-Acces en/of de fabrikant. In geval van diefstal zal Opdrachtgever onverwijld aangifte doen bij de politie en MG-Acces per e-mail (info@mgacces.nl) een kopie van de aangifte verstrekken.

 • Opdrachtgever zal tijdig vóór de aflevering van de Zaken beschikken over de benodigde vergunningen en goedkeuringen en MG-Acces hiervan op eerste verzoek een kopie te verstrekken. Daarnaast zal Opdrachtgever zich tijdig vóór de aflevering van de Zaken ervan vergewissen dat de ondergrond en de daken waarop de Zaken ge(de)monteert zullen worden, voldoende draagkrachtig zijn om het totaalgewicht van de Zaken, te vermeerderen met de daarop komende belasting, te dragen en MG-Acces op eerste verzoek stukken verstrekken waaruit dit blijkt.
 • Tenzij tussen Partijen Schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor een deugdelijke tweewekelijkse inspectie van de Zaken.
 • Het is Opdrachtgever, behoudens toestemming van MG-Acces, niet toegestaan de Zaken en/of onderdelen daarvan te (laten) (de)monteren, repareren, vervangen, en/of aan te vullen, dan wel daaraan wijzigingen aan te brengen. Dergelijke werkzaamheden zijn uitsluitend voorbehouden aan MG-Acces dan wel aan door haar in te schakelen derden, met uitzondering van het aarden van de Zaken en/of onderdelen daarvan. Deze werkzaamheden vallen niet onder de Diensten. Indien Opdrachtgever de Zaken en/of onderdelen daarvan wenst te aarden, en/of zulks vereist en/of noodzakelijk is, draagt Opdrachtgever hiervoor voor eigen rekening en risico zorg.
 • Opdrachtgever zal MG-Acces gedurende de Huurperiode te allen tijde en onvoorwaardelijk toegang verschaffen tot de Zaken en de locatie waarop de Zaken zijn of zullen worden gemonteerd.
 • Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de in artikel 6 genoemde locatie gedurende de Huurperiode vrij is van obstakels, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – zonweringen, airco’s, schotels, lampen, beplanting, (bloem)potten, tuinmeubelen, voertuigen en vergelijkbare zaken. Tevens zal Opdrachtgever ervoor zorgdragen dat gedurende de (de)montage van de Zaken de ramen en deuren op voornoemde locatie gesloten zijn, zodanig dat de (de)montage van de Zaken en de daarbij in acht te nemen veiligheid niet belemmerd wordt.
 • Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat gedurende de Huurperiode gebruik kan worden gemaakt van water en/of stroom. Daarnaast zal Opdrachtgever ervoor zorgdragen dat gedurende de (de)montage van de Zaken de voor MG-Acces benodigde voorzieningen, zijnde een schaftwagen en sanitaire voorzieningen, aanwezig zijn. De kosten hiervan komen voor rekening van Opdrachtgever.
 • De Zaken worden door of namens MG-Acces bij het monteren van de Zaken middels pluggen verankerd in de muur. Op eerste, tijdig Schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal MG-Acces tijdens de demontage van de Zaken de ankergaten afdichten. Opdrachtgever dient de hiervoor benodigde materialen tijdig aan MG-Acces te leveren. De kosten van deze materialen komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal eventuele aanspraken van derden ter zake afwijzen en MG-Acces hiervoor vrijwaren.
 • MG-Acces levert het werk bezemschoon op. Indien Opdrachtgever stuc- en/of metselwerkzaamheden, dan wel daarmee vergelijkbare werkzaamheden, ter zake de Zaken heeft verricht, zal Opdrachtgever de Zaken vóór de demontage ervan door of namens MG-Acces schoon en afgespoeld opleveren. Bij gebreke daarvan zal MG-Acces hiervoor een derde partij inschakelen. De kosten hiervan komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 10: Acceptatie en garantie

 • De afgeleverde Zaken en/of verrichte Diensten zullen in ieder geval binnen een redelijke termijn, zijnde niet langer dan twee (2) werkdagen nadat MG-Acces de Zaken heeft afgeleverd en/of de Diensten heeft verricht, door Opdrachtgever aan een acceptatietest worden onderworpen. Indien Opdrachtgever niet binnen voornoemde termijn Schriftelijk gebreken heeft gemeld aan MG-Acces, dan wordt geacht dat de afgeleverde Zaken en/of verrichte Diensten door Opdrachtgever zijn aanvaard en voldoen aan de daaraan in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.
 • Andere, niet bij de aflevering van de Zaken en bij het verrichten van de Diensten zichtbare gebreken moeten binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking dan wel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, Schriftelijk en gemotiveerd aan MG-Acces worden gemeld, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de afgeleverde Zaken en verrichte Diensten door Opdrachtgever zijn aanvaard en voldoen aan de daarin in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.
 • Met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 van deze Voorwaarden garandeert MG-Acces de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de Zaken, met dien verstande dat deze garantie nimmer verder gaat dan de garantieverplichtingen van de fabrikant of toeleveranciers van de Zaken jegens MG-Acces en het verhaal dat deze fabrikant of toeleverancier biedt.

 

 

Artikel 11: Eigendom

 • De Zaken blijven te allen tijde eigendom van MG-Acces.
 • Behoudens Schriftelijke toestemming van MG-Acces, is het Opdrachtgever niet toegestaan de Zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.
 • Indien de Zaken, dan wel een deel daarvan, in beslag wordt(t)(en) genomen of hierop anderszins aanspraak wordt gemaakt, zal Opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onverwijld informeren over de (eigendoms-)rechten van MG-Acces. Opdrachtgever zal MG-Acces tevens onverwijld Schriftelijk op de hoogte stellen en houden.

 

Artikel 12: Vervaltermijnen

 • Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens MG-Acces in verband met geleverde Zaken en/of verleende Diensten, vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, maar uitdien hoofde voor het verstrijken van deze termijn geen Schriftelijke claim is neergelegd bij MG-Acces.
 • Indien binnen de in artikel 1 van deze Voorwaarden vermelde termijn door Opdrachtgever een Schriftelijke claim is neergelegd bij MG-Acces in verband met de door haar geleverde Zaken en/of verleende Diensten, vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Opdrachtgever eveneens indien MG-Acces niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 16 van deze Voorwaarden bevoegde rechter.

 

Artikel 13: Ontbinding

 • Indien Opdrachtgever een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft MG-Acces het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat MG-Acces tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan MG-Acces toekomende rechten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die MG-Acces in deze gevallen op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 • In geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Opdrachtgever, als Opdrachtgever zijn onderneming staakt, als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd of als Opdrachtgever niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te kunnen komen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft MG-Acces het recht de Overeenkomst zonder andere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat MG-Acces tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – het recht van MG-Acces op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid en verzekering

 • MG-Acces is aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever lijdt en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan MG-Acces toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen MG-Acces verzekerd is en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MG-Acces.
 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 komt niet voor vergoeding in aanmerking:
 1. Vermogensschade, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;
 2. Schade ontstaan door handelen of nalaten van Opdrachtgever of derden in strijd met door MG-Acces verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en deze Voorwaarden;
 3. Schade als direct gevolg van door of namens Opdrachtgever aan MG-Acces verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie ten behoeve van de afgeleverde Zaken en/of het verrichten van de Diensten;

14.3      Opdrachtgever vrijwaart MG-Acces van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door MG-Acces afgeleverde Zaken en/of verrichte Diensten, voor zover MG-Acces jegens Opdrachtgever voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.

 

Artikel 15: Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan MG-Acces kan worden toegerekend.
 • Onder overmacht als bedoeld in artikel van deze Voorwaarden wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (i) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, (ii) het niet- of niet tijdig leveren van noodzakelijke materialen door derden, (iii) opzet of grove schuld van hulppersonen, (iv) werkstaking, (v) epidemieën en pandemieën, (vi) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (vii) brand, (viii) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (ix) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), (x) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (xi) sabotage en (xii) vervoerstremmingen.
 • In geval van overmacht heeft MG-Acces de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever heeft in genoemde gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door MG-Acces onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat MG-Acces conform artikel van deze Voorwaarden gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.
 • Indien MG-Acces bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle door MG-Acces gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend berecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.