Privacyverklaring

HomePrivacyverklaring

PRIVACYVERKLARING MG-ACCES B.V.

1. Inleiding

1.1. MG-ACCES B.V., geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 67655351 (MG-Acces), is een bedrijf dat klimmateriaal verkoopt, verhuurt, inspecteert, verleast en repareert. Bovendien geeft zij cursussen over het veilig gebruik van klimmateriaal.
1.2. Voor haar dienstverlening verwerkt MG-Acces persoonsgegevens die door u aan ons zijn verstrekt in het kader van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten.
1.3. Deze privacyverklaring beschrijft de verwerking van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Rol MG-Acces

1.4. MG-Acces bepaalt zelfstandig het doel van en de middelen voor de gegevensverwerking. De basis hiervoor is de (uitvoering van de) overeenkomst die u met ons bent aangegaan (artikel 6 lid 1 sub b AVG) of het voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (artikel 6 lid 1 sub c AVG). Op grond hiervan is MG-Acces verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en kwalificeert zij als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
1.5. MG-Acces gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen. MG-Acces houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de AVG en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

2. Contact met MG-Acces

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met MG-Acces wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

E-mail:                           info@mgacces.nl

Website:                         www.mgacces.nl

Telefoon:                        (0525) 655 383

Post:                               Uiterwaardenstraat 7
8081 HJ Elburg

3. Persoonsgegevens

MG-Acces verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten. Daarbij verwerkt zij in ieder geval de volgende gegevens:
a) voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam;
b) e-mailadres;
c) telefoonnummer;
d) adresgegevens;
e) technische gegevens;
f) IBAN-nummer.

 

4. Doeleinden

MG-Acces verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
a) de uitvoering van de overeenkomst;
b) het uitvoeren van onze diensten en het leveren van producten;
c) het gebruik en/of verbeteren van de website;
d) om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
e) communicatie over de overeenkomst die u met ons hebt gesloten; en
f) het bijhouden van de administratie, zoals het verwerken van betalingen.

5. Gebruik van persoonsgegevens

5.1. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door MG-Acces om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen u en MG-Acces. Ook is het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk dat MG-Acces informatie aan u toestuurt over de afgenomen zaken.
5.2. Het kan voorkomen dat MG-Acces een wettelijke verplichting heeft bepaalde persoonsgegevens te (blijven) verwerken. In dat geval zal MG-Acces de wettelijke verplichting in acht nemen.

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. Wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening aan u, stuurt MG-Acces de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen. Dat zijn derde partijen zoals IT-ondernemingen die MG-Acces assisteren met de website en het opslaan van data, de boekhouder of accountant, de belastingdienst of andere overheidsinstanties waartoe MG-Acces verplicht is de informatie te delen of andere partijen die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
6.2. Indien MG-Acces uw gegevens aan een derde verstrekt, dan is die derde verplicht uw gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor ze zijn verstrekt. Indien de AVG het voorschrijft, sluit MG-Acces een verwerkersovereenkomst.
6.3. MG-Acces zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk verplicht is.

7. Beveiliging en bewaring

7.1. MG-Acces neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
7.2. MG-Acces bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.

8. Social media

8.1. Er zijn mogelijk social media knoppen op deze website opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken. Indien u op deze knoppen klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaring van dergelijke partijen om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

9. Wijzigingen

MG-Acces kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

10. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

Op grond van de AVG en de UAVG hebt u diverse rechten. Daaronder valt het recht om MG-Acces een verzoek te doen tot inzage, dataportabiliteit, beperking, bezwaar, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens en eventuele andere rechten op grond van de AVG en UAVG. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand antwoord van MG-Acces. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan info@mgacces.nl.

11. Klachten

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoekt MG-Acces u contact met haar op te nemen. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sorry, the comment form is closed at this time.